Lopende EOS LT onderzoeken
Op dit moment is een aantal EOS (LT) onderzoeken in uitvoering op het gebied van systeembenadering die een belangrijke bijdrage en tevens ook aanleiding geven voor dit voorstel.

Op het gebied van toekomstige woningbouw, projectontwikkeling en renovatie:
EOS LT 03001 DP2015 (Duurzame projectontwikkeling gebaseerd op duurzaam bouwen, renoveren en wonen na 2015). Penvoerder Projectgroep DEPW. Dit project beoogt een transitietraject te initiëren naar duurzaam bouwen, wonen en werken na 2015, gebaseerd op duurzame projectontwikkeling en renovatie door middel van adaptieve woning- en renovatieconcepten in een nieuwe stedenbouwkundige context. Dit project geeft de kaders en randvoorwaarden ten aanzien van thermisch comfort, het ontwerp van adaptieve woningconcepten en de klimaatactieve bouwelementen hierin, en de benodigde duurzame comfortinstallaties (gebaseerd op vraagsturing, uitgaand van gecombineerde opwekking en ontwikkeld vanuit een exergetische benadering) en ten aanzien van de energie-infrastructuur op wijkniveau (in relatie tot de adaptieve woningen). De gestelde kaders en randvoorwaarden geven uitgangspunten voor de benodigde concept-, systeem- en productontwikkelingen welke in EOS LT TRANSEP-DGO worden gebruikt als uitgangspunten voor hoe in de toekomst woningbouw er uit zal zien.

Op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling:
Op het gebied van synergie tussen ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid:
EOS LT 03029 SREX (Geïntegreerde exergetische conceptvorming voor duurzame regionale en stedelijke ontwikkeling). Penvoerder RUG. In dit onderzoek wordt het ontbreken van een structurele koppeling tussen energie en ruimte, onvolledige benutting van de energiepotentie en gebrek aan aandacht voor het regionaal niveau aangepakt. De centrale onderzoeksvragen zijn: Op welke wijze kan de synergie tussen energie en ruimte worden bereikt en gestuurd? Hoe kan op regionale schaal tot optimale energiesystemen worden gekomen? Wat kan worden verstaan onder optimale energiesystemen voor het stedelijk en bovenstedelijk niveau? Welke algemeen geldende regionale ontwerpstrategieën en inrichtingsprincipes zijn er te formuleren op basis van exergie? Wat zijn de functionele, ruimtelijke en esthetische consequenties van deze nieuwe strategieën en principes voor het landschap?

Op het gebied van gebruikersgedrag:
EOS LT EGO “Energie in de Gebouwde Omgeving”. Penvoerder ECN; consortium: ECN, TNO, TUDelft-OTB. Dit project loopt tot 2012 en is gericht op de ontwikkeling van hoogwaardige kennis en technologie ten behoeve van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in de gebouwde omgeving. Naast componentontwikkeling en integratie van maatregelen, die de centrale vragen zijn, wordt er ook gekeken hoe je met de gebruiker rekening kunt houden bij de ontwikkeling van technologieën. Hierin is de taak van het OTB het analyseren van de relatieve invloed van huishoudenkenmerken en bewonersgedrag op het energiegebruik en de binnenluchtkwaliteit van woningen d.m.v. statistische analyse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014