Techniek
Werkpakket 3

Doelstelling van dit werkpakket is de concretisering van een aantal (4-6) technische concepten die de gebouwde omgeving netto CO2-neutraal maken op ecologisch, economisch en sociaal aanvaardbare wijze, afgeleid vanuit vier gemeentelijke energievisies van de steden Almere, Apeldoorn, Nijmegen en Tilburg en de bijbehorende lokale randvoorwaarden. De concepten en onderdelen daarvan moeten zowel invulling kunnen geven aan het eindbeeld als de weg er naar toe.

De hiervan afgeleide doelstelling is het op lokaal niveau optimaliseren van de relatie tussen duurzame vraag, vraagbeperking en duurzaam aanbod (mix van duurzame bronnen) door, gebiedsafhankelijk, logische systeemcombinaties te ontwikkelen in opwekking, conversie en distributie van duurzame energie.

Deelaspecten die hierbij onderzocht worden zijn:

  • verschillende mogelijkheden en vormen van opslag voor warmte, koude en elektriciteit op gebiedsniveau
  • realiseren en organiseren van netten voor diverse energiestromen zoals warmte, koude (d.w.z. verschillende temperatuurniveaus), elektriciteit, ten opzichte van aanbod, vraag en opslag
  • duurzame opwekking (en opslag) in relatie tot bouwkundige en stedenbouwkundige parameters, zoals beschikbare oppervlakte voor zon PV en zon thermisch, ondergrondse structuur en mogelijkheden voor warmte/koude opslag, inzet biomassa en wind in relatie milieuaspecten etc. Deze randvoorwaarden vormen een input voor het instrumentarium in werkpakket 2.

De onderzoeksvragen richten zich op de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkelen van een matrix met daarin een overzicht van variabelen zoals lokale gebiedskenmerken en energievisies. De matrix zal gebruikt worden voor de selectie van geschikte concepten voor de betrokkene vier steden.
  • Ontwikkeling van nieuwe nu nog ontbrekende technieken voor duurzame gebiedsontwikkeling zoals bidirectionele netten en energy organisers, ook genaamd Energie-Hubs.
  • Generatie en uitwerken van 4-6 kansrijke systeemconcepten voor al de vier betrokkene steden.
  • Bepaling van de ecologische, economische en sociale aspecten van de technische concepten.
  • Bepaling van de benodigde ontwikkelingen op technisch en niet-technisch gebied. Hierbij wordt onder meer gedacht aan oplossingen voor: technologische barrières, kosten, institutionele barrières, ruimtelijke barrières en gedrag.

Dit werkpakket wordt uitgevoerd door ECN (de werkpakketleider), CHRI en TNO.

 

 

 

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014