Transitie naar duurzame gebiedsontwikkeling
Het ontwikkelen van een CO2-neutrale gebouwde omgeving is niet eenvoudig. De noodzakelijke integrale aanpak levert vaak bestuurlijke en procesmatige knelpunten op, waardoor de hoge ambities waarmee plannen starten, niet of heel langzaam van de grond komen . In dit project wordt fundamenteel onderzocht wat de essentiële stappen zijn in het proces van duurzame gebiedsontwikkeling, wat de bestuurlijke, procesmatige en technische knelpunten zijn en wat moet veranderen om op het niveau van gebiedsontwikkeling tot een werkelijke energietransitie te komen.

De onderwerpen energie, klimaat en duurzaamheid staan hoog op politieke agenda´s. Veel gemeenten hebben op deze terreinen ook vergaande ambitieniveaus geformuleerd. Desondanks blijken de betrokken partijen en actoren niet goed in staat om de implementatie en uitvoering van CO2-neutrale dorpen en steden tot stand te brengen.

Dit project gaat de belangrijkste oorzaken van de geschetste problematiek wegnemen. Daarbij gaat het om drie onderwerpen: de inrichting van de bestuurlijke structuur in relatie het ontwikkelproces (met daarin centraal het gemeentelijk bestuur), de samenhang in de gebiedsontwikkeling (processtappen, technieken, ruimtelijke en bestuurlijke randvoorwaarden) en de ontwikkeling van instrumentarium en technische concepten.

De doelstelling van het onderzoek is om tot fundamenteel nieuwe kennis te komen over de transitie op bestuurlijk en procesniveau die nodig is om tot duurzame gebiedsontwikkeling te komen. Uiteindelijk zullen randvoorwaarden en contouren worden geformuleerd om de nu nog aanwezige barrières op bestuurlijk, organisatorisch, financieel en juridisch gebied weg te nemen voor een succesrijke toepassing van technische oplossingen en innovaties op de lange termijn.

Om tot breed toepasbare oplossingen te komen, is een multidisciplinair samenwerkingsverband van partijen geformeerd vanuit gemeenten, bouw partijen, kennisinstituten en het onderwijs. Er is een kerngroep geformeerd van vier gemeenten (Tilburg, Nijmegen, Apeldoorn en Almere) die de onderzoeksresultaten in concrete pilots testen en terugkoppeling geven. Internationaal wordt in IEA-verband samengewerkt met Annex 51 Energy Efficient Communities.

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014